Objekt i sessionen

Vi skall se hur man kan lagra ett objekt i sessionen.

Spara koden du skriver i denna övningen i index_session.php och index_session_destroy.php.

#Starta en namngiven session

Vi börjar med testprogrammet index_session.php och där startar vi en namngiven session. Använd din akronym som sessionens namn.

session_name("mosstud");
session_start();

Om du känner att du behöver en mer grundlig genomgång av sessioner så kan du läsa stycket “Sessioner i guiden Kom igång med programmering i PHP”.

#Skapa och placera objekt i sessionen

Nu vill jag placera en person i sessionen, förutsatt att det inte redan finns en person lagrad där.

Sedan vill jag räkna upp personens ålder varje gång sidan laddas.

if (!isset($_SESSION["person"])) {
  $_SESSION["person"] = new Person5("MegaMic", 42);
}

$person = $_SESSION["person"];
$age = $person->getAge();
$person->setAge($age + 1);
echo $person->details();

Vid varje ny sidladdning så blir personen ett år äldre. Hela objektet lagras i sessionen.

Personen närmar sig pensionsåldern efter ett antal sidomladdningar.

Personen närmar sig pensionsåldern efter ett antal sidomladdningar.

#Förstör sessionen

Som vanligt när man jobbar med sessionen så vill man ha möjligheten att förstöra den och starta om med en ny fräsh session.

För detta syfte skapar vi index_session_destroy.php och fyller med koden.

<?php
/**
 * Destroy the session.
 */
include(__DIR__ . "/config.php");
include(__DIR__ . "/autoload.php");

session_name("mosstud");
session_start();

// Unset all of the session variables.
$_SESSION = [];

// If it's desired to kill the session, also delete the session cookie.
// Note: This will destroy the session, and not just the session data!
if (ini_get("session.use_cookies")) {
  $params = session_get_cookie_params();
  setcookie(session_name(), '', time() - 42000,
    $params["path"], $params["domain"],
    $params["secure"], $params["httponly"]
  );
}

// Finally, destroy the session.
session_destroy();
echo "The session is destroyed.";

Pröva att förstöra din session och testkör sedan föråldringsprogrammet igen.

#Bra att veta

När objektet lagras i sessionen så görs serialize() på objektet. När nästa sidomladdning kommer och objektet hämtas från sessionens lagringsplats, så sker en unserialize() på objektet.

En förutsättning för att unserialize() skall fungera är att objektets klassbeskrivning finns tillgänglig. Nu använder vi autoloadern som sköter om det så det bör fungera per automatik för oss. Men det betyder att autoloadern måste vara inkluderad, innan sessionen startas.

Annars får man ett felmeddelande som kan se ut så här.

Fatal error: main(): The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition "Person5" of the object you are trying to operate on was loaded before unserialize() gets called or provide an autoloader to load the class definition in /home/dbwebb/oophp-guide/index_session_failure.php on line 17

Ett vanligt fel när man missat att inkludera klassfilen eller autoloadern, innan sessionen startas.

Ett vanligt fel när man missat att inkludera klassfilen eller autoloadern, innan sessionen startas.

Vid sådana fel så dubbelkollar du om klassfilen, eller autoloadern, verkligen är inkluderad, innan du startar sessionen.

#Revision history

 • 2019-03-25: (B, mos) Genomgången inför vt19.
 • 2018-03-19: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.